Op alle opdrachten, die verstrekt zijn aan Kater Makelaardij te Nieuwerkerk (Zld) zijn van toepassing de algmene leveringsvoorwaarden van Kater Makelaardij, Kerkring 37, 4306 CK te Nieuwerkerk (Zld), gedeponeerd én ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder K.v.K.-nummer 22053513.
 

Artikel 1: Algemeen: Reikwijdte van deze Algemene Leveringsvoorwaarden
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Kater Makelaardij gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes / overeenkomsten èn op alle door of namens Kater Makelaardij uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Kater Makelaardij en de opdrachtgever alsdan schriftelijk overeenkomen zijn.
Wanneer een opdrachtgever door verwijst naar zijn Algemene Leveringsvoorwaarden wordt dit door Kater Makelaardij niet aanvaard.


Artikel 2:
Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden
Alle schriftelijke door Kater Makelaardij gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, in die zin dat herroeping onverwijld, doch uiterlijk 5 werkbare dagen na de aanvaarding, kan geschieden. Kater Makelaardij zal met de werkzaamheden ter uitvoering van een door opdrachtgever gegeven opdracht niet beginnen voordat de door Kater Makelaardij aan de opdrachtgever verzonden c.q. voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging / machtiging door de opdrachtgever voor akkoord is getekend en door Kater Makelaardij ontvangen is.


Artikel 3:
Prijs– en / of opdrachtwijzigingen
Verhogingen in de door Kater Makelaardij vastgestelde prijzen en tarieven als gevolg van loon- en/of overige kostenverhogingen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, voorzover deze niet in strijd zijn met de door de overheid terzake vastgestelde regelgeving. Wijzigingen, van welke aard dan ook, van een éénmaal door Kater Makelaardij aanvaarde opdracht, vereisen de schriftelijke goedkeuring van alle betrokken partijen.


Artikel 4:
Betaling van opdrachten
Kater Makelaardij kan voor verrichte werkzaamheden tussentijds factureren, zulks ter keuze van Kater Makelaardij, op basis van de feitelijke verrichte werkzaamheden, tenzij in de offerte / overeenkomst anders overeengekomen is. De betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien betaling binnen de in dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1,25 % per maand, tevens administratiekosten met een minimum van  € 100,- , deze kosten te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verbintenis, is Kater Makelaardij, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd naast de hoofdsom 12,5 % , ten name van buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, zulks met een minimum van  € 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Alle overige door Kater Makelaardij terzake van het toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever gemaakte kosten komen ten laste van de opdrachtgever, waaronder door Kater Makelaardij gemaakte proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, met uitzondering van proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Kater Makelaardij als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt. Kater Makelaardij is gerechtigd werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever uit te stellen bij het niet tijdig voldoen van de facturen door de opdrachtgever, zulks ter beoordeling van Kater Makelaardij.


Artikel 5:
Surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever
Kater Makelaardij is bevoegd de werkzaamheden te staken zonder schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, indien door deze Surséance van betaling is verkregen of zijn faillissement is uitgesproken, met dien verstande dat hiervan onmiddellijk melding wordt gemaakt.


Artikel 6:
Klachten
Opdrachtgever dient alle klachten met betrekking tot de dienstverlening als in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bedoeld, te richten aan de directie van Kater Makelaardij, deze zal hierop mondeling of indien gewenst schriftelijk reageren.


Artikel 7:
Aansprakelijkheid
Kater Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door Kater Makelaardij, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege Kater Makelaardij te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Kater Makelaardij gebruik is gemaakt, tenzij aan Kater Makelaardij ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten. De hierboven omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van alle personen, die door Kater Makelaardij te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Kater Makelaardij gebruik is gemaakt. De opdrachtgever is gehouden Kater Makelaardij en de in hiervoor genoemde leden van dit artikel bedoelde personen te vrijwaren terzake van vorderingen van derden. Iedere voorkomende aansprakelijkheid is dan ook beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald.


Artikel 8:
Onderlinge geschillen
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij Kater Makelaardij er de voorkeur aan geeft het verschil bij een andere rechter ter beoordeling voor te leggen. Deze bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan dwingend-rechterlijke bepalingen omtrent de relatieve bevoegdheid.


Artikel 9:
Auteursrecht
Het auteursrecht op rapporten, overeenkomsten en overige uit de werkzaamheden van Kater Makelaardij voortvloeiende stukken berust bij Kater Makelaardij. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kater Makelaardij zullen geen gegevens uit en/of gedeelte en/of uittreksels van rapporten, overeenkomsten en overige stukken, mogen worden gepubliceerd of, op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.


Artikel 10:
Toepasselijk recht
Op alle aan deze Algemene Leveringsvoorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 11:
Deponering
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22053513.